Nenárokové dotace z PRV

Vzhledem k postupně snižujícím se alokacím finančních prostředků u jednotlivých opatřeních je stále obtížnější dotace z běžného PRV získat. Doporučujeme sladovat i další zdroj - Výzvy Místních akčních skupin (MAS)

Pokud nevíte, zda hospodaříte na území některé z MAS, využijte stránek Národní sitě Místních akčních skupin - https://nsmascr.cz/ a odkaz "MAS" a dále "územní působnost MAS"Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma. 

Nebuďme líní - vzdělávejme se :)

 

                                           

       


 

 

Stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.