POZOR  !!!!! 

1.Evidence výroby, uložení a rozmetání statkových hnojiv

Od 1.7.2017 je kontrolními organizacemi vyžadováno vést :

             a) množství vyrobených a nakoupených statkových hnojiv

             b) skladovou evidenci statkových hnojiv

             c) evidenci o rozmetání statkových hnojiv


2.Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

Ačkoliv již téměř žádný dotační titul není podmíněn množstvím dodaného DUSÍKU, je třeba Evidenci hnojení vyplňovat i nadále - je to požadavek Zákona o hnojivech a Cross-compliance......


Evidence hnojení

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.


Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....


 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich sedláků už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

                proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (+ něco navíc...)